STRONA GŁÓWNA

O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia  od 1996r. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Jednostką prowadzącą ŚDS jest  Gmina Miejska Bielsk Podlaski. Zasięgiem swojego działania placówka obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski.

Pierwotnie ośrodek przeznaczony był dla 10 osób . Przez kolejne lata liczba miejsc sukcesywnie wzrastała do 15, 20, 25. Obecnie do placówki uczęszcza 30 osób z problemem zdrowia psychicznego,  które  korzystają ze wsparcia i usług prowadzonych w ŚDS.

Osobami uprawnionymi do korzystania z ŚDS są:

  • osoby przewlekle psychicznie chore,
  • osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne,
  • osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Do podstawowych zadań ŚDS należy:
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników domu do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,
wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,
dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb, świadczenie usług opiekuńczych i innych, w szczególności:

  • stworzenie odpowiednich warunków pobytu (pomieszczenia i sprzęt niezbędne do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących)
  • możliwość spożycia ciepłego posiłku,
  • opieka pielęgniarska,
  • realizacja programu wspierająco – aktywizującego,
  • zapewnienie dostępu do kultury, rekreacji i oświaty,
  • zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w czasie pobytu w placówce,
  • organizowanie innych świadczeń stosownie do potrzeb i możliwości domu.

Warunki lokalowe

Do dyspozycji uczestników ŚDS placówka  dysponuje przestrzenią o łącznej powierzchni  268 m 2, która obejmuje parter oraz część powierzchni w piwnicy. Wszystkie pomieszczenia są dostępne            i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każde z pomieszczeń jest również przystosowane do odpowiedniej formy i rodzaju prowadzonych zajęć  oraz  wyposażone w niezbędny sprzęt, urzadzenia  i meble.